Đồ nghề
Cách nạp Gas R134A cho điều hòa Ô tô

R134a không gây ô nhiềm môi trường chỉ số phá hủy tầng Ozone ODP = 0. Nhiệt độ sôi -26 oC, tính chất lý hóa tương đương với R12 năng suất lạnh riêng thể tí